Hoorcentrum Westerkwartier

Leverings- en betalingsvoorwaarden Hoorcentrum Westerkwartier te Zuidhorn

Leverings- en betalingsvoorwaarden Hoorcentrum Westerkwartier te Zuidhorn

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op hoorhulpmiddelen en accessoires tussen StAr geregistreerde audiciens en hun cliënten, voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van de AWBZ.

2. Inlichtingen
Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Hoorcentrum Westerkwartier de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie. De cliënt heeft de plicht Hoorcentrum Westerkwartier deze informatie te verstrekken en dient zo nodig zelf bij de zorgverzekeraar te verifiëren of hij/zij recht heeft op de verwachte vergoeding.
Door Hoorcentrum Westerkwartier verstrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

3. Levertijden
Voor zover opgenomen is de overeengekomen levertijd slechts een benadering zodat Hoorcentrum Westerkwartier gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Tenzij anders is overeengekomen is de cliënt gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling.

4. Prijzen en prijswijzigingen
Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in de offerte van Hoorcentrum Westerkwartier. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting.
Een verwachte vergoeding van een zorgverzekeraar betekent geen recht op vergoeding. De zorgverzekeraar bepaalt het recht op vergoeding. Wijzigingen in vergoedingen van een zorgverzekeraar worden bij definitieve facturering doorgevoerd.
Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is Hoorcentrum Westerkwartier bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de cliënt in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

5. Proefperiode
Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Hoorcentrum Westerkwartier in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren.
Indien Hoorcentrum Westerkwartier, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan Hoorcentrum Westerkwartier te vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het hoortoestel kan vrijwillig worden afgedekt door het afsluiten van een hoortoestelverzekering. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de cliënt.

6. Eigendomsrecht
Tot aan de algehele voldoening van alle door de cliënt verschuldigde betalingen uit hoofde van de overeenkomst, behoudt Hoorcentrum Westerkwartier het eigendom van alle geleverde zaken. Cliënten dienen Hoorcentrum Westerkwartier onverwijld in te lichten, indien er op enigerlei wijze inbreuk dreigt te worden gemaakt op de eigendomsrechten van Hoorcentrum Westerkwartier. Gerepareerde zaken mogen worden achtergehouden totdat de reparatieprijs is voldaan.

7. Betalingsvoorwaarden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag contant, per pin of vooruitbetaling per bank te geschieden onder aftrek van hetgeen Hoorcentrum Westerkwartier bij de zorgverzekeraar van de cliënt in rekening kan brengen.
Indien de klant op rekening of in maximaal tien termijnen wenst te betalen, wordt de nota aan FAMED overgedragen. De kosten hiervan bedragen 2,5% van de hoofdsom, plus €5,00 per betalingstermijn.
Betaling via een maandabonnement bij AFIC te Leeuwarden is onder voorwaarden mogelijk conform een persoonlijk opgesteld financieringscontract van AFIC.
Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek -blijkens diens opgave- niet aan Hoorcentrum Westerkwartier voldoet of een lager bedrag uitkeert, zal deze het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen. Een lagere vergoeding dan voorzien, is geen reden om de aankoop ongedaan te maken.

8. Garantie
Hoorcentrum Westerkwartier verleent aan de cliënt een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant/importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan Hoorcentrum Westerkwartier erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van Hoorcentrum Westerkwartier – gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat Hoorcentrum Westerkwartier in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen.

Hoorcentrum Westerkwartier is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen gebrekkig onderhoud en het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet StAr geregistreerde audicien. Evenmin kan Hoorcentrum Westerkwartier aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.

9. Geschillen
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door het ombudsteam zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

September 2011, gewijzigd februari 2016.

Meer informatie nodig?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan